Goda weiha naht

Himma daga wunskji þ izwis goda weiha naht

Advertisements